Genom att publicera din bild här och stå för den DU är visar du att du också accepterar det unika i andra människor och vågar stå upp för mångfald och solidaritet.