Startsida / Inlägg

Söndagskolumn #62. Om Annie Lööf och sanningen.

av Jan Helin

 SÖNDAG 9 juni 2013.

Vi kan inte påstå att Annie Lööf ljuger, men vi kan konstatera att hon inte lyckades tala sanning under två försök inför konstitutionsutskottet, KU.
Näringsdepartementets försök till krishantering går att raljera över, men viktigare är att formulera allvaret bakom KU:s kritik av näringsminister Annie Lööf och hennes departement.

Det kritiskt granskande uppdraget, liksom politiken får inte förvandlas till ett enda spel mellan makt och media. Annie Lööfs och Näringsdepartementets agerande röjer en syn på öppenhet och maktutövning som är direkt förkastlig.

Men låt oss spara på invektiven om en uppenbart undermålig minister och istället gå igenom historien. Den illustrerar ett mycket väl genomfört journalistiskt arbete och maktens arrogans.
Allt börjar med förre Aftonbladetmedarbetaren Mattias Carlssons granskning av Tillväxtverkets representationsvanor i Dagens Nyheter. Generaldirektören Christina Lugnet kritiseras hårt av näringsminister Annie Lööf och avgår.
Aftonbladets reporter Richard Aschberg, som tidigare bildat radarpar med Mattias Carlsson, tänker kreativt kring hur Aftonbladet ska komma in i storyn och kommer upp med den relevanta och briljanta idén att granska näringsministerns och hennes departements representation. Relevant av uppenbara skäl och briljant i denna stund eftersom hon satt sig på så höga hästar i sin kritik av Tillväxtverket.

Under förmiddagen den 1 augusti 2012 beställer Richard Aschberg alla handlingar kring internrepresentation på Näringsdepartementet från september 2011 och framåt.
På eftermiddagen dagen därpå skickar vikarierande expeditionschefen Jenny Forkman över listor på alla transaktioner rörande internrepresentation till Richard Aschberg.
Ur de listorna går att se vilka dokument som finns att tillgå. Aschberg granskar listorna och begär samtidigt ut uppgifter från alla övriga departement om internrepresentation. Han tänker sammanställa de uppgifterna för att kunna sätta Näringsdepartementets representation i ett sammanhang.
Det tar ett några dagar och den 6 augusti begär Richard Aschberg ut 11 fakturor som han funnit särskilt intressanta. De är bland annat från en tillställning på van der Nootska palatset och från en fest på Villa Bonnier.

Sent dagen efter får Richard Aschberg fakturorna översända. Det är bingo för Aschberg, men det börjar nu osa katt på departementet.

Fakturan från van der Nootska kommer med en notering om att den efterfakturerats till Centerpartiet och kring notan från Villa Bonnier får Aschberg uppgifter om att det skett löneavdrag för sprit.
En mindre noggrann reporter hade möjligen skrivit storyn och publicerat här. Men det hade lämnat viktiga frågor obesvarade. Till exempel när efterfaktureringen skett och vem löneavdragen gällt.
Richard Aschberg fortsätter därför granskningen och begär ut underlagen för efterfaktureringen och löneavdragen. Loggen över mailtrafiken visar att klockan nu är 17:49 den 7 augusti. Inget av de begärda dokumenten kommer till Richard Aschberg den dagen.

Istället sker följande:
På förmiddagen dagen efter kontaktar Annie Lööfs pressekreterare Kenneth Hultgren plötsligt reportern Erik RidderstolpeDagens Eko. Han bjuder Ridderstolpe på en bra nyhet.
Näringsdepartementet har de senaste dagarna på eget initiativ gått igenom sin internrepresentation, vet Hultgren nu att berätta. Och ja, de har faktiskt hittat två tveksamheter; en vid en tillställning på van der Nootska palatset och en vid en fest på Villa Bonnier. Saken är nu åtgärdad genom en efterfakturering till centerpartiet och ett löneavdrag gällande statssekreteraren Håkan Ekengren.

Att Aftonbladet inlett en granskning och begärt ut handlingar om detta nämns självklart inte med ett ord.

Efter detta tips till Dagens Eko mailar Jenny Forkman underlagen om löneavdrag och efterfakturering till Richard Aschberg. Klockan är nu 11:23 den 8 augusti.
Aschberg sitter nu på ett avslöjande. Det framgår nämligen att åtgärderna är vidtagna dagen före, den 7 augusti, alltså bara några dagar efter att Aftonbladet först begärt ut uppgifterna.
Richard Aschberg tror givetvis att han har dokumenten själv och planerar publicering nästa dag så att han hinner gå igenom materialet och skriva. Han väntar också ännu på att få in uppgifterna av övriga departements internrepresentation.

Han är i detta ögonblick blåst.

En timme senare, i lunchekot, kan Dagens eko publicera nyheten att Näringsdepartementet granskat sig självt och åtgärdat felaktigheterna. Statssekreteraren Håkan Ekengren intervjuas och berättar bland annat att man också jämfört Näringsdepartementets internrepresentation med alla andra departement. Att uppgifterna tagits fram efter beställning av Aftonbladet nämns självklart inte. De uppgifterna lämnas dessutom till Aftonbladet först nästa dag, den förseningen står i direkt strid med grundlagen.

Du ska nu som konsument av nyheter fås att tro att Näringsdepartementet gjort denna granskning helt på eget initiativ.
Du ska tro att Kenneth Hultgren inte ljuger. Du ska senare, när saken hamnar i KU, till och med tro att han inte ens pratat med sin chef Annie Lööf om saken. Annars skulle det kunna uppfattas som om hon ljugit inför KU.

Vi kan som sagt inte slå fast lögner. Allt kan ju vara en gudomlig slump, eller resultatet av arbetet från tjänstemän och minister som inte pratar med varandra och därtill är i komplett avsaknad av minnesförmåga.
Vi kan bara konstatera att Annie Lööfs och Näringsdepartementets förklaring inte bär sannolikhetens prägel.

Vad som skett är självklart ett försök att desarmera Aftonbladets avslöjande genom att strunta i offentlighetsprincipen. Det gjordes dock så oskickligt att saken hamnade i Konstitutionsutskottet och såväl ministern som departementet blev där prickade.

Dagens Eko visade med kraft i denna process att de inte är en redaktion som tänker agera nyttiga idioter åt Näringsdepartementet. De ledde granskningen av efterspelet och gjorde två avslöjanden som tydligt klädde av Näringsdepartementets fulspel med Aftonbladet och visade att Annie Lööf inte lyckades hålla sig till sanningen i vare sig det första eller det andra KU förhöret.

Dagens Ekos trovärdighet är således helt intakt. Näringsdepartementet och Annie Lööfs trovärdighet befinner sig i djup kris.
Och Aftonbladet behövs – om sanningen ska fram.

/Jan Helin

Nedan hittar du ett PM som Aftonbladets informationschef Fredrik Lindén upprättat tillsammans med Richard Aschberg över alla turer i affären Lööf, KU och Aftonbladet.
PM.
LÖÖF, KU & AFTONBLADET

 

Bakgrund:
Näringsminister Annie Lööf kritiseras (”prickas”) den 4 juni 2013 av riksdagens konstitutionsutskott (KU) för hur offentliga handlingar rörande Näringsdepartementets kostnader för representation hanterats. Lööf kritiseras dels för hur själva ärendet hanterats efter att Aftonbladet begärt ut handlingarna, dels för att ha lämnat felaktiga uppgifter till KU i utfrågningarna. 
Aftonbladet hade begärt ut handlingar om kostnader för representation, som sedan först lämnades till andra medier, Ekot och TT. Där agerade departementet fel, enligt KU: ”det går inte att utesluta att departementet agerade för att få ut sin version först och det skedde på ett sätt som missgynnade den journalist som hade begärt ut handlingen – – – Det kan starkt ifrågasättas om en myndighet under pågående beredning på eget initiativ lämnar ut en begärd handling, eller uppgifter ur den, till andra än den som har begärt ut den.”
– Näringsministern har lämnat felaktiga uppgifter och inte heller JO har fått fullständiga uppgifter. Det är mycket allvarligt, det undergräver den konstitutionella granskningen. Det undergräver också allmänhetens förtroende, säger KU:s ordförande Peter Eriksson.
Lööf pekas ut som ytterst ansvarig för hur ärendet hanterades, men även statsministern anses ha ett övergripande ansvar.
Regeringspartierna har reserverat sig i KU:s rapport.
• 1 aug – 13 augusti 2012
Baserat på Richard Aschbergs anmälan till JO.
Intentionen med JO-anmälan. Richard Aschberg skriver:
Jag anser att en eller flera tjänstemän på Näringsdepartementet har brutit mot Tryckfrihetsförordningen och dess intentioner. En rad handlingar har, trots att de har tagits fram och kopierats, lämnats ut först långt i efterhand.
Fördröjningen beror av allt att döma på att näringsminister Annie Lööfs stab kräver att ta del av och på olika sätt hantera handlingarna innan de lämnas ut. Detta moment har ingenting med normal sekretessprövning att göra utan är tillsynes enbart styrt av politiska intressen.
Dessutom är handlingarna gällande internrepresentation typiskt sätt av den arten att sekretess aldrig förekommer.
Jag ifrågasätter också att inte fakturor från personalfester och andra nöjen har lämnats ut när jag har begärt transaktionslistor över all internrepresentationen på departementet.”
• 1 augusti – kl. 10.46.
Richard Aschberg (RA) beställer all internrepresentation på näringsdepartementet sedan september 2011 och framåt. Beställningen gick till vikarierande expeditionschef Jenny Forkman.
• 2 augusti – kl. 16.05
Jenny Forkman skickar transaktionslistor över internrepresentationen.
• 6 augusti
RA begär ut 11 fakturor för internrepresentation från transaktionslistan – bland annat en nota från van der Nootska Palatset och en nota från Villa Bonnier.
RA begär också ut sammanställningar över hur mycket alla övriga departement har gjort av med på internrepresentation sedan september 2011 och framåt.
• 7 augustikl. 16.46
Jenny Forkman skickar de 11 fakturorna som beställdes den 6 augusti och skriver att fakturan från van der Nootska Palatset har efterfakturerats till Centerpartiet. Klockan 17:49 samma dag kontaktar jag Jenny Forkman för att få underlaget kring fakturan som har efterfakturerats Centerpartiet och löneavdraget som gjordes för spriten.
• 8 augusti – kl. 11.23
Jenny Forkman mejlar kopior på statsekreterare Håkan Ekengrens löneavdrag som har gjorts för spriten på Villa Bonnier och efterfaktureringen av notan från van der Nootska Palatset till Centerpartiet.
Löneavdraget och efterfaktureringen är daterade den 7 augusti 2012.
• 8 augusti – kl. 12.43
Dagens Eko publicerar nyheten om spritavdraget och efterfaktureringen till Centerpartiet efter att Annie Lööfs pressekreterare Kenneth Hultgren lämnat hela nyheten på förmiddagen till reportern Erik Ridderstolpe. Statssekreterare Håkan Ekengren intervjuas av Ekot och berättar då bland annat hur Näringsdepartementet ligger till när det gäller internrepresentation jämfört med andra departement – uppgifter som tagits fram på uppdrag av Aftonbladet men vid denna tidpunkt ännu inte utlämnade.
• 9 augusti – kl.11.29
Aftonbladet får handlingen.
RA får handlingen med hur mycket respektive departement har lagt ut på internrepresentation som Aftonbladet begärde ut den 6 augusti . Handlingen har då legat hos Annie Lööfs stab åtminstone ett dygn.
• 13 augusti
Näringsdepartementet lägger ut uppgifter om sin julfest på hemsidan. Trots att Aftonbladet begärt ut all interrepresentation har vi inte fått ta del av denna. Julfesten har varit bokförd som seminarieverksamhet. Så har också en delfinshow, ett vinpaket och nöjen bokförts.
• Leif Pagrotsky (s) och Kent Persson (v) anmäler näringsdepartementet till KU.


2013

• 27 mars 2013.
JO kritiserar Näringsdepartementet.
JO kritiserar näringsdepartementet för att det tagit tre dagar att lämna ut begärda handlingar till Aftonbladet. JO anser att departementet därigenom brutit mot grundlagens krav på att skyndsamt lämna ut allmänna handlingar.
JO slår också fast att ”i den mån myndighetens företrädare informerade andra medier om de uppgifter anmälaren begärt ut innan denne fick del av dem kan lämpligheten i detta enligt min mening ifrågasättas”.
JO kritiserar också departementet för att ha skickat runt ett ”utkast” till vad som skulle nå offentligheten inom regeringskansliet.
• 16 april: Utfrågning i KU
KU frågar ut Annie Lööf till följd av anmälningar om regeringskansliets tillämpning av offentlighetsprincipen och senfärdigheten i att lämna ut handlingar. På frågan om varför handlingarna först lämnades till Ekot och TT trots att det var Aftonbladet som begärt ut dem, svarar Lööf att handlingarna aldrig lämnats ut.
• 19 april: Ekots avslöjande
Ekot avslöjar att Annie Lööfs påstående inte var sant. Ekot uppger att man fått handlingarna av en av Annie Lööfs medarbetare i samband med att Aftonbladet begärt ut dem.
– Det är mycket allvarligt, en minister ska inte ljuga, säger Peter Eriksson till Ekot.
– Jag har gått på det underlag som mina medarbetare tagit fram, säger Annie Lööf.
• 22 april: Lööfs brev till KU
I ett brev till KU ber Annie Lööf om ursäkt för att hon farit med osanning när hon frågades ut av KU den 16 april. Hon skriver också att hon beklagar det inträffade och att handlingen borde ha lämnats till Aftonbladet som begärt ut den, innan den lämnades till någon annan.
• 25 april: Andra KU-förhöret
När Annie Lööf för andra gången på nio dagar förhörs av KU ber hon om ursäkt – elva gånger:  – Jag är uppriktigt ledsen för att konstitutionsutskottet fick felaktiga uppgifter senast jag var här. Jag tar fullt ansvar för detta, säger Annie Lööf.
Hon hävdar att hon inte varit insatt i detaljer och att hon inte fått information om att hennes medarbetare lämnat ut handlingar till andra medier före Aftonbladet. Efteråt är Peter Eriksson, KU:s ordförande, mycket kritisk.
– Det är mycket allvarligt att ett departement lämnar felaktiga uppgifter både till KU och till JO. Det sätter hela det parlamentariska kontrollsystemet i gungning, säger han.
• 2 maj: Fredrik Reinfeldt i KU
FR duckar alla frågor om ärendet med festnotor på näringsdepartementet med hänvisning till att han inte känt till ärendet.
• 3 juni: Nytt avslöjande av Ekot
Nu visar en granskning som gjorts av Ekot att Annie Lööf också i det andra KU-förhöret gett felaktiga uppgifter.
Hon har hävdat att det var i näringsdepartementets egen granskning, som hon själv tagit initiativ till, som man upptäckt att fakturor felaktigt ställts till departementet. Hon har använt en notering  – ”OK?” – på en faktura som stöd för detta påstående.
Men Ekots granskning visar att noteringen hade gjorts ett par månader tidigare än hon angett, i juni och inte dagen innan Aftonbladet begärde ut handlingen i början av augusti. Detta har bekräftats av expeditionschefen på departementet. Det innebär i sin tur att man på departementet under lång tid misstänkt eller känt till att de aktuella fakturorna borde betalats av Centerpartiet och inte av näringsdepartementet, men inte gjort något åt det. Inga fel hade rättats innan Aftonbladet i början av augusti 2012 begärt ut handlingarna om departementsfesten.
– Jag tycker att det är väldigt allvarligt. Jag har aldrig varit med om tidigare att man kan beslå en minister i en utfrågning i Konstitutionsutskottet med så uppenbara felaktigheter. Och nu är det flera stycken tycks det också, säger han till Ekot.
• 4 juni: KU kritiserar Lööf
KU kritiserar Annie Lööf och näringsdepartementet för att ha brutit mot den lagstadgade offentlighetsprincipen när man inte skyndsamt lämnat ut de begärda handlingarna till Aftonbladet utan istället lämnat ut dem till andra medier.
Man delar också ut kritik för att Annie Lööf vid bägge förhören i KU lämnat felaktiga uppgifter om vad som hänt.
– Det är mycket allvarligt och undergräver den parlamentariska kontrollen och allmänhetens förtroende för regeringen och det politiska systemet, säger Peter Eriksson, KU:s ordförande.
Också statsministern, som den högste ansvarige för regeringskansliet, får kritik. KU uttalar att regeringskansliet ”inte är anpassat till de krav som följer av offentlighetsprincipen” och åläggs att se över organisation och rutiner.
 • Tjänstgörande redaktörer: Frida Westergård, Love Isakson Svensén och Nils Höglander
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB