Startsida / Inlägg

Högsta domstolen stoppar husrannsakan på Aftonbladet

av Jan Helin

I morse meddelade Högsta domstolen att polisen inte har rätt att göra husrannsakan på Aftonbladets redaktion. Hovrättens tidigare dom om att tillåta husrannsakan på Aftonbladet faller därmed.

Fallet rör rapporteringen kring ett rån av en guldbutik i Kista Galleria i maj 2015. Aftonbladet publicerade bilder på vad som kunde vara två av gärningsmännen. Ansiktena maskerades vid publiceringen då omständigheterna var oklara. Polisen begärde en husrannsakan för att få ut de digitala bilderna omaskerade. Problemet var inte att lämna ut bilderna omaskerade. Problemet var att de digitala filerna innehöll källskyddad information om den som tagit bilden, och som av rädsla för gärningsmännen krävt att få vara anonym.

här sammanfattar Högsta domstolen domen:

”Högsta domstolen konstaterar att en genomsökning hos Aftonbladet för att hitta bildfilerna medför stor risk för att uppgifter röjs om vem som har lämnat meddelanden och upplysningar till tidningen med begäran att få vara anonym. Rätten att vara anonym är särskilt skyddsvärd. Det krav på proportionalitet som gäller för användning av tvångsmedel hindrar därför husrannsakan.
I sina beslutsskäl konstaterar Högsta domstolen att det skydd mot beslag som finns för vissa skriftliga handlingar även gäller för digital information. Skyddet omfattar då allt som finns i filen med den eftersökta informationen.”

Hela domen hittar du här.

Det här är en bra och viktig dom. Högsta Domstolen har nu slagit fast den för tryck- och yttrandefriheten heliga principen om källskydd som stadgas i svensk grundlag.

HD gör en så kallad proportionalitetsbedömning. De bedömer att risken är stor för att en husrannsakan skulle kunna innebära att källskyddat material röjs. Vid en avvägning väger källskyddet därför tyngre, trots att brottsutredningens intressen i detta fall anses väga tungt.

HD konstaterar också att lagstiftningen är otidsenlig och riktar sist i domen en tydlig uppmaning till lagstiftarna att ”råda bot på detta”.

För mig har denna historia aldrig handlat om något annat än att värna källskyddet. Det var polisen som valde att utmana det genom att begära en husrannsakan. Det var tingsrätten som sa ja till denna husrannsakan med en formulering som gav polisen tillstånd att beslagta datafiler och till och med datorer med källskyddat material. Det var fullständigt oacceptabelt.

Polisen handlade respektlöst gentemot källskyddet genom att kräva husrannsakan. Tingsrätten agerade ogenomtänkt och oförsiktigt gentemot grundlagen genom hur beslutet om husrannsakan formulerades.

Saken i sig – att polisen ville ha tillgång till bilderna på misstänkta gärningsmän – hade sannolikt kunnat lösas i samförstånd, med källskyddet intakt. Om källan gett sitt medgivande, hade vi kunnat lämna ut en kopia på bilden där de källskyddade uppgifterna tagits bort, och saken hade snabbt kunnat vara ur världen.

Aftonbladets syfte är att värna källskyddet, inte att obstruera brottsutredningar.

Nu valde polisen istället att utmana källskyddet genom att kräva en husrannsakan. Det blev därför principiellt viktigt att låta rättsprocessen ha sin gång.

Bilder från läsare och tipsare ökar. Det är i grunden positivt, om än inte oproblematiskt. Ansvariga utgivare kommer i allt större utsträckning att hantera bilder som i sin ursprungsform är intressanta för polisen, men som av pressetiska skäl i vissa fall kommer att maskeras vid publicering på grund av att alla omständigheter inte är kända.

Framåt kommer vi nu att diskutera en policy om hur vi hanterar polisens förfrågningar om denna typ av bilder.

Det kommer att ske i samråd med jurister med ledning av Högsta domstolens dom, och presenteras för branschen för diskussion i lämpligt forum.

 

Här är Schibsteds jurist My Golands analys av domen:

HD avslog RÅ:s yrkande om husrannsakan. Skälen för detta var i korthet följande:
HD har gjort en så kallad proportionalitetsbedömning av huruvida polisen i det här fallet har  rätt att göra en genomsökning av de IT-enheter som finns hos Aftonbladet. I denna bedömning har HD vägt in att om anonymitetsskyddet undergrävs riskeras massmedias möjlighet att ge riktig och väsentlig information till allmänheten. Ett intresse som enligt HD väger ”synnerligen tungt, särskilt när husrannsakan riktar sig mot en tidningsredaktion.

Mot detta har vägts brottsutredningsintreset. HD har funnit att det inte finns hinder mot husrannsakan eller beslag bara för att annan skyddad information än den efterfrågade finns på en ”elektronisk informationsbärare”. Vid en samlad bedömning finner HD dock i det här fallet att proportionalitetsbedömningen väger över till vår fördel. Att viss information kan innehålla metadata som kan avslöja avsändaren tillmäts inte någon betydelse vid bedömningen.

Högsta domstolens slutsats blir att genomförandet av en husrannsakan för att genom beslag  åtkomma viss information som finns på en elektronisk informationsbärare hos en tidningsredaktion i allmänhet lär vara utesluten. Samtidigt understryker HD vikten av att lagstiftaren tar tag i den otidsenliga lagregleringen när det gäller tvångsmedel i vad HD kallar ”det virtuella rummet”.
Annorlunda uttryckt: källskyddet bör inte vara beroende av bedömningar i rättspraxis, utan regleras uttryckligen i lag vad gäller elektroniskt lagrad information. Därför måste lagstiftaren undanröja den kvarstående osäkerheten kring hur sådan information ska hanteras.

My Goland

 • Tjänstgörande redaktörer: Love Isakson Svensén, Jenny Åsell och Elvira S Barsotti
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lotta Folcker
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB