Dödade Kvinnor

Aftonbladets pågående granskning av dödligt våld mot kvinnor i Sverige

Arkiv för kategori Debatt

- Sida 1 av 1

Partiledarna kräver ny lag efter granskningen

av Kerstin, Kristina

Aftonbladet har granskat hur det gått för 54 minderåriga barn vars mamma dödats av pappa.
Granskningen har visat att pappan i 21 fall fortfarande har vårdnaden över barnet.
Partiledarna Jonas Sjöstedt (V) och Gustav Fridolin (MP) kräver nu en lagändring.

Granskningen ”Dödade kvinnor och barnen som blev kvar” har under de senaste dagarna skapat debatt om hur barn far illa dubbelt upp när deras pappa dödat mamman.

Bland annat har vi kunnat berätta hur flera barn tvingats träffa eller ha kontakt med sin pappa – för att de inte vågat säga ifrån.

I Aftonbladets rundringning kräver nu flera toppolitiker krafttag mot en bristande lagstiftning – och omedelbara åtgärder.

Gustav Fridolin, språkrör Miljöpartiet

Hur reagerar du på vad granskningen visar?
– Det är så obeskrivligt fruktansvärt. Barnen har ju blivit utsatta för något av det hemskaste man kan tänka sig och då förväntar vi oss alla att vi har ett samhälle som ställer upp för barnen, inte ett samhälle som tittar bort och genom brister gör det svårare för barnen att kunna bygga sig ett liv efter det hemska som de varit med om.
Vad är det viktigaste som du tycker att man ska göra för att göra det bättre för barnen som drabbats?
– Att det finns professionell verksamhet som kan ge stöd tillbarnen, lyssnar till barnen. Ger dom stöd i en trygg miljö efter att ha varit med om en sådan fruktansvärd sak. Och stöd för alla andravuxna i barnens närhet. Om jag som lärare skulle ha en elev som varit med om detta behöver jag någon som ger mig tips och råd så inte jag blir en av alla vuxna som tittar bort. Det krävs vuxna som kan lyssna till barnen.
– Jag upplever alldeles för ofta att frågor om barns och kvinnors rättigheter hamnar sist på dagordningen. Det upplevs som välgörenhetsfrågor, något samhället ska ställa upp med för att vara snällt. Barn och kvinnor är ju lika mycket medborgare som en medelålders vit man.
Tycker du att det krävs en lagändring, och i så fall hur?
– En sådan lagändring är fullständigt självklar. Jag tror också man måste göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag skulle gör att vi upptäcker fler luckor i lagen som den som Barnombudsmannen uppmärksammat. Vi ska vara ett land där man alltid sätter barenen i främsta rummet.

Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet

Hur reagerar du på vad granskningen visar?
– Barnens berättelser är oerhört starka. Mäns våld mot kvinnor drabbar barnen så hårt och samhället får aldrig någonsin svika som det har gjort här.
Vad är det viktigaste som du tycker att man ska göra för att göra detbättre för barnen som drabbats?
– Vi måste göra allt vi kan för att det aldrig ska hända. Kvinnojourerna måste få ett ordentligt ekonomiskt stöd så att barn och kvinnor har någonstans att ta vägen när pappan slår. Idag saknas det ofta platser. Och när det oerhörda ändå inträffar måste barnen få all den hjälp och stöd de behöver. Genom att göra barnkonventionen till lag skulle barnens ställning bli starkare än vad den är idag.
Tycker du att det krävs en lagändring, och i så fall hur?
– Ja, vårdnaden borde i sådana här fall alltid prövas och gå direkt till domstol. Barnets bästa ska vara det som avgör. Lagen borde ändras så att det görs automatiskt precis som Barnombudsmannen föreslår. Det är att orimligt att behöva bo med en förälder som har dödat den andra föräldern.

Anders W Jonsson, Centerpartiets gruppledare i riksdagen

Hur reagerar du på vad granskningen visar?
– Jag blir upprörd. Det är ju fullständigt oacceptabelt att barnen ska utsättas för det här. Det är en grymhet gånger två som de utsätts för och det är helt oacceptabelt. Dels att vara med om det fruktansvärda det innebär att bli av med en förälder och dessutom tvingas ha en nära kontakt med förövaren, och att förövaren har ett avgörande inflytande i ens liv.
Vad är det viktigaste som du tycker att man ska göra för att göra det bättre för barnen som drabbats?
– En sak är åtgärdad. Exemplevis där man förhindrat att barnen får psykiatrisk hjälp, är lagen förändrad från 1 maj 2012. Lagen som finns redan i dag gör att när något liknande inträffar ska det omedelbart anmälas till socialtjänsten, som enligt reglerna ska pröva frågan om vårdnadshavare. I undantagsfall kan det vara lämpligt att förövaren får vara vårdnadshavare. Man kan tänka sig en kvinna som under lång tid varit utsatt för fysiskt våld av sin man och i nödvärn dödat pappan. Det kan finnas den typen av exempel, men bara i undantagsfall.
– Er granskning har visat att det finns ett antal kommuner där det fungerar alldeles utmärkt. Sedan finns också de skrämmande bilder ni också gett, men som jag ser att det ska fungera är att det omedelbart när något inträffat ska en anmälan göras till socialtjänsten. Lagen förtydligad 1 januari 2013, med en korrigering som gjorde ännu mer tydligt att man som myndighetsperson får minsta misstanke om att barnet far illa ska anmäla till socialtjänsten.
Tycker du att det krävs en lagändring, och i så fall hur?
– Den frågan har Socialstyrelsen fått och fick redan i december. Hur ser läget ut och vad behöver göras? Kan problemen bero på att lagen är otydlig? Det kan bero på att kommuner har låg kompetens för att det händer oerhört sällan i den enskilda kommuner.
– Socialstyrelsen har en handbok och den är glasklar. Frågan är varför man inte följer den. Om Socialstyrelsen kommer fram till att det behövs en lagändring är jag beredd att se till att den kommer till stånd så fort som möjligt.

Richard Jomshof, rättspolitisk talesman Sverigedemokraterna

Hur reagerar du på vad granskningen visar?
– Jag reagerar med bestörtning, men också med förvåning att barn kan behandlas på detta vis i dagens Sverige.
Vad är det viktigaste som du tycker att man ska göra för att göra det bättre för barnen som drabbats?
– Först och främst måste de sociala myndigheterna tilldelas de resurser de behöver för att ge barnet nödvändig vård, omsorg och trygghet. Vårdnadshavare ska i fall som dessa inte kunna neka barnet vårdinsatser.
Det är dessutom av största vikt att barnet får en väl tilltagen ekonomisk kompensation för det lidande och den smärta man tvingas utstå.
Tycker du att det krävs en lagändring, och i så fall hur?
– Ja, vi anser att det krävs en lagändring vad gäller vårdnaden i fall som dessa. Granskningen visar med tydlighet att det finns ett behov av att stärka barnens rättigheter. Därför är vi positivt inställda till förslaget
att den pågående översynen av LVU får ett tilläggsdirektiv med syftet att säkra barnets bästa. Vidare menar vi att föräldrar – oavsett kön – som mördat omedelbart ska fråntas vårdnaden, förutsatt att man inte agerat i nödvärn. All kontakt med föräldern i fråga ska ske på egen fri vilja och på barnets villkor. Barnets rätt ska alltid komma före förälderns i fall som dessa.

 

Anna Norlén, psykolog och ansvarig för behandlingsverksamheten på Rädda barnen.

Hur reagerar du på vad granskningen visar?
– Det är väldigt välkommet att granskningen och översikten är gjord. Vi som arbetar med utsatta barn känner till det som presenterats, men vi har saknat en riktig sammanställning och överblick. Den systematiska överblicken är oerhört värdefull och hjälper oss att ta spjärn när vi försöker lyfta frågan om barnens rättigheter.
Vad är det viktigaste som du tycker att man ska göra för att göra det bättre för barnen som drabbats?
En viktig åtgärd skulle vara att höja kompetens och medvetandenivå hos professionella in om socialtjänst, rättsväsen de och barn- och ungdomspsykiatri. Det stöd och den hjälp som barn får varierar så enormt mycket över landet. Det gäller inte bara barn som upplevt mord, utan alla våldsutsatta barn. Som det är nu ska man ha tur och bo på rätt ställe och träffa rätt personer. Det är inte värdigt och något vi behöver komma tillrätta med på ett kraftfullt sätt.
– Vi föreslår ett nationellt kunskapscentrum som samlar tillgänglig forskning och kan användas som utgångspunkt till utbildning. Det finns ett nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala, vilket hjälpt till oerhört mycket för att höja kompetensnivån för personal. Vi vill ha samma modell när det gäller utsatta barn.
Tycker du att det krävs en lagändring, och i så fall hur?
– Jag tror återigen att höja kunskapsnivån är den viktigaste åtgärden. Men vi är inte alls emot en lagförändring. Allt som kan göra det lättare för barnen är välkommet. En lagförändring kan vara ett sätt att tydliggöra att det är en viktig fråga, men man ska inte lägga för stora förhoppningar på att det ensamt ska ändra på allting.

 

Madelein Löfgren, verksamhetsledare Bryggan, en förening för barn med föräldrar i fängelse
Hur reagerar du på vad granskningen visar?
– Det är ingenting oväntat, utan är ett problem som funnits länge. Framför allt att det tar lång tid innan barnen får hjälp och stöd. De blir kvar antingen hos vårdnadshavaren eller på familjehem. Jag möter i mitt jobb barn som har föräldrar med alla typer av brottslighet bakom sig.
– Att den som har begått brottet fortfarande har kvar full vårdnad är märkligt, då man inte kommer kunna agera som vårdnadshavare under lång tid eftersom de är bakom galler. Jag vet faktiskt inte varför man gör det. Det låter ytterst märkligt.
Vad är det viktigaste som du tycker att man ska göra för att göra det bättre för barnen som drabbats?
– Att lyssna på barnen är oerhört viktigt. Barnen måste få rätt till kunskap om information om vad som händer så de kan hantera det. Man måste få veta var föräldern tagit vägen och behöver få reda på sina rättigheter.
– Man behöver få ha kontakt med sin förälder om man vill det, men få rätt att inte ha kontakt om man inte vill det. Där brister socialtjänsten stort, i att inte lyssna på barnen. Att de inte tar in dem på enskilda och individuella samtal.
Tycker du att det krävs en lagändring, och i så fall hur?
– Det vet jag faktiskt inte. Vi är för att FN:s barnkonvention överlag ska bli lag. Då skulle barns rätt tas tillvara på ett annat sätt och sättas på samma nivå som föräldrabalken. Som det är nu är det inte tillräckligt. Den som man bor hos ska ha vårdnaden för att tillgodose barnens bästa.

Victor Stenquist

Fotnot: Aftonbladet har sökt partiledarna för Moderaterna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Folkpartiet .

Kategorier Debatt

Jag är bestört, sa ministern

av Kerstin Weigl

Justitieminister Beatrice Ask kallar det ”ett misslyckande för samhället” att kvinnorna mördats. Om vår nya siffra sa hon: ”Jag reagerar givetvis med bestörtning.” Hon nämner även en rad brister: att riskbedömningar inte alltid görs av polisen, att hjälpen kommer för sent, att stödet till våldsutsatta kvinnor varierar för mycket i Sverige.
Se hela chatten: http://www.aftonbladet.se/debatt/article15348823.ab

Kategorier Bloggat, Debatt

”Bara toppen på ett isberg”

av Kristina Edblom

Ingvar Persson på Aftonbladets ledarredaktion skriver om vår granskning.

Skyddsnätet måste bli bättre, precis som kunskaperna om riskfaktorerna, skriver han.

”De kvinnor som finns med i Aftonbladets granskning är toppen på ett isberg. De har fått betala det yttersta priset för ett våld som finns överallt omkring oss.”

Läs hela inlägget här.

Kategorier Bloggat, Debatt
Sida 1 av 1
 • Tjänstgörande redaktörer: Jennifer Snårbacka, Emma Lindström och Fred Balke
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lotta Folcker
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB