Vi skiljer på princip och idé!

Från Nationalencyklopedin:

princip (lat. princi´pium ’början’, ’grund-(val)’, ’ursprung’, av princeps), inom filosofin begrepp som används bl.a. i metafysiken i betydelsen grund, yttersta grundsats eller förutsättning för någots existens; i etiken i betydelsen maxim, handlingsregel eller förutsättning för handlande eller viljande.

idé (fr. idée, av grek. ide´a ’utseende’, ’yttre gestalt’, ’urbild’) förekommer som filosofisk fackterm först hos Platon, där ordet (jämte flera andra) får beteckna tingens eviga och oföränderliga urbilder, som tänks existera ”på en plats bortom himlen”. ”. Hos Aristoteles betecknar ordet i stället det allmänna i det enskilda, det för alla konkreta ting av en viss art gemensamma; idéerna tänks alltså existera i sinnevärlden, men blott genom (ehuru som något annat än) de enskilda tingen. Ur sådana tankegångar, särskilt den aristoteliska läran om den finala orsaken, uppkom föreställningen om en idé som ett slags mental (före)bild för något som man avser att utföra.

våldtäkt, det allvarligaste av sexualbrotten i brottsbalken (BrB). Våldtäkt föreligger när gärningsmannen genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag.

Läs mer: Skilj på princip och idé (Dagens Nyheters ledarsida)

Senaste inläggen