Startsida / Inlägg

Så vill politikerna förändra bidragsjobben

av Karin Östman

Vi ställde tre frågor till företrädare för samtliga riksdagspartier som sitter i arbetsmarknadsutskottet.

 1. Vad tycker du om det som framkommit i vår granskning?
 2. Hur tycker du att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna fungerar i dag?
 3. Skulle du vilja se några förändringar av arbetsmarknadspolitiken?
Ylva Johansson (S)
Ylva Johansson (S)

”Regeringen har dålig koll på effekterna”

 1. Regeringen har dålig koll på effekterna av sin egen politik. Det har blivit lätt för oseriösa aktörer att utnyttja systemen.
 2. Fas 3 är en katastrof men även andra insatser är av alltför låg kvalitet för att leda till ett riktigt jobb. Den kunskap parterna har borde tas tillvara för att förhindra att människor utnyttjas eller att konkurrensen snedvrids.
 3. Ja. Satsa på utbildning och riktiga jobb till avtalsenlig lön istället för Fas 3. Ge arbetslösa rätt till stöd från första dagen, större flexibilitet i hur stödet kan användas för att leda till ett riktigt jobb. Tätare kontakter med både arbetsgivare och arbetssökande.
0899112324519_192
Elisabeth Svantesson (M)

”Det är naturligtvis upprörande”

 1. Det är naturligtvis upprörande med de fall av oseriösa arbetsgivare som har beskrivits i er rapportering. Fusk och utnyttjande är alltid oacceptabelt. Samtidigt vill jag understryka att lönesubvention kan vara ett bra sätt att ta sig tillbaka till arbetslivet för den som varit borta från arbetsmarknaden i många år. Att kalla det för ”bidragsjobb” tycker jag är förminskande.
 2. Vad gäller de subventionerade anställningarna finns det ingen politisk konflikt. Det finns starkt stöd i forskningen för den typen av insatser. Men det finns utrymme för förbättringar. Arbetsförmedlingen måste säkerställa en effektiv kontroll av arbetsgivarna. Facken måste ta sitt ansvar och hjälpa sina medlemmar. Regeringen har också tillsatt en utredning som tittar på hur missbruk och felaktigt utnyttjande av dessa stöd kan förbättras. Det är också viktigt att enskilda som känner sig utnyttjade anmäler det till Arbetsförmedlingen så att oseriösa arbetsgivare kan ställas till svars.
 3. Arbetsmarknadspolitiken är i grunden rätt, men matchningen måste förbättras. En viktig del i detta är att Arbetsförmedlingen förstärker sina kontakter med arbetsgivare så att rätt person hamnar på rätt arbetsplats.
Mehmet Kaplan (MP)
Mehmet Kaplan (MP)

”Slavliknande förhållanden”

 1. Det som är unikt med den här granskningen är att det är en serie med många händelser och fall som skapar ett mönster. Det är det som gör att det framgår att allt inte står rätt till. Det är ett väldigt bra initiativ att Aftonbladet gör den här granskningen och att allmänheten får ta del av det här.
 2. Regeringen verkar tyvärr inte har förmåga att regera i minoritet. Den har inte varit villig att söka stöd utanför alliansen och kan därför inte komma med förslag som är väl underbyggda och har stöd i riksdagen. Det finns redan ett antal beslut i riksdagen som regeringen inte har gjort något åt. Det första är att införa 100-dagarsdagarsregeln, att man i dag måste söka jobb på vilken ort som helst och prövas mot hela arbetsmarknaden. Det andra är 75-dagarsregeln. Att man ska få stämpla upp till heltid en längre period än 75 dagar. I dag får vi se att vissa får säga upp sig för att de inte har råd att vara anställd. Det är bättre att ha ett arbete än att inte har det. Och det finns en riksdagsmajoritet för det.
 3. Största problemet är att trots att vi påtalat problematiken med fas 3 så är den enda förändringen regeringen gjort att döpa om den till sysselsättningsfasen. Vi tycker inte att oseriösa arbetsgivare ska få fylla på sin kassa bara för att staten är ointresserad. Det finns exempel på slavliknande förhållanden för personer i fas 3. Vi vill i stället ha arbeten inom offentlig sektor som vård, skola och omsorg. Det ska vara olika typer av arbeten som inte utförs i dag.
Christer Nylander (FP)
Christer Nylander (FP)

”Kroniskt sjuka drabbas extra hårt”

 1. Det är bra att media granskar. Missbruk av olika slag och andra problem ska uppmärksammas. För Folkpartiet är det viktigt att det finns bra stöd så att de som står lång från arbetsmarknaden får en chans till egen försörjning. En annan sak som tydliggörs i era artiklar är hur olika bemötandet kan vara, och att det verkar variera väldigt mycket från handläggare till handläggare. Samma sak gäller för coacher, praktikplatser, fas 3-placeringar med mera. Arbetsförmedlingen behöver också en skarpare uppföljning.
 2. För folkpartiet är det viktigt att trösklarna in till arbetsmarknaden blir lägre, både för unga och för dem med funktionsnedsättning. Subventioner av olika slag behövs men man måste ha regler och uppföljning så att de inte missbrukas. Dessutom får de inte användas på sätt som snedvrider konkurrens.
 3. Kroniskt sjuka drabbas extra hårt i dagens system. De, men även andra, skulle dra nytta av ett system liknande det Danska fleksjobb. Då de har lättare att stanna kvar på den nuvarande arbetsplatsen, och arbetsgivaren får ersättning för den nedsatta arbetsförmågan, som utvärderas kontinuerligt. Folkpartiet tittar just nu på hur Sverige kan inspireras av den danska modellen.Trösklarna in på arbetsmarknaden kan sänkas. Men dessutom behövs också olika former av subventionerna för dem som står längst bort från arbetsmarknaden.
0962841101917_192
Annika Qarlsson (C)

”Finns en misstro mot Arbetsförmedlingen”

 1. Den stämmer rätt väl överens med den bild jag har. Det finns bra utfall för både arbetssökande och arbetsgivare och det finns tillfällen då det inte stämmer alls. Det finns missbruk från oseriösa arbetsgivare och det finns tyvärr en misstro mot Arbetsförmedlingen från många av de arbetssökande.
 2. Det finns delar som fungerar väl men det finns stora behov som inte tillgodoses idag. Det kan handla om tillgång till nätverk, fokus på att snabbt komma i jobb och känslan av att någon verkligen bryr sig.
 3. Centerpartiet vill öppna upp för privata förmedlingar som, till skillnad från kompletterande aktörer, har ansvar för den arbetssökande hela vägen. Från inskrivning, till rustning i form av praktik eller utbildning till anställning som varar under en längre tid. Där det är den som söker arbete som väljer arbetsförmedlare och med det kan söka sig till specialiserade förmedlare. Specialiserade på bransch, på utbildning, ålder, ort eller annat.
Skärmavbild 2013-05-13 kl. 15.42.36
Mattias Karlsson (SD)

”Regeringens arbetsmarknadspolitik är katastrofal”

 1. Uppgifterna är graverande, men knappast förvånande. Mest allvarligt är uppgifterna om att regeringens politik leder till att riktiga arbeten i allt högre utsträckning konkurreras ut och ersätts med bidragsjobb.
 2. Regeringens arbetsmarknadspolitik är katastrofal. Både ur ett nationalekonomiskt och ett rent mänskligt perspektiv. Värt att poängtera i sammanhanget är att den massiva invandringen av personer utan relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet har varit en starkt pådrivande faktor bakom explosionen av antalet bidragsjobb. Bidragsjobben är helt enkelt ett sätt för regeringen att dölja sina arbetsmarknadpolitiska och invandrings- och integrationspolitiska misslyckanden.
 3. Vi vill göra upp med regeringens bidragslinje och fokusera mer på att komma tillrätta med missmatchningen och att få fram nya, riktiga jobb. Våra verktyg för detta är bland annat ett slopande av instegsjobben, en översyn av nystartsjobben, ökade satsningar på utbildning, forskning och innovation, ett femte jobbskatteavdrag, förstärkning av småföretagens anställningsbenägenhet genom bland annat reformerade turordningsregler, slopat sjuklöneansvar och sänkt arbetsgivaravgift samt stora satsningar på nya och gröna näringar, inte minst på landsbygden, vilket relativt snabbt skulle kunna ge 25 000 nya riktiga jobb.
0116603319117_192
Josefin Brink (V)

”Starkt kritisk mot regeringens politik”

 1. Aftonbladets granskning av bidragsjobben har visat på en mängd brister, oegentligheter och oönskade effekter med nuvarande system. Vänsterpartiet har länge krävt skärpta kontroller av arbetsgivare som tar emot subventioner och stöd från Arbetsförmedlingen. Granskningen visar att systemet med subventionerade anställningar behöver ses över i grunden i syfte att komma till rätta med problemen.
 2. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till den borgerliga regeringens passiva arbetsmarknadspolitik. Dagens arbetsmarknadspolitiska åtgärderna fungerar dåligt, vilket bekräftas av den höga arbetslösheten. Särskilt allvarligt är regeringens kraftiga nedskärningar av arbetsmarknadsutbildningen.
 3. Till skillnad från den borgerliga regeringen förespråkar Vänsterpartiet en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vänsterpartiet vill därför kraftigt utöka antalet platser i arbetsmarknadsutbildningen och öka kvaliteten i utbildningen. Vi vill ändra Arbetsförmedlingens uppdrag så att mer resurser läggs på kvalitativ förmedlingsverksamhet och effektiv matchning mellan arbetssökande och lediga jobb. Vi vill även avveckla de privata coacherna och de kompletterande aktörerna som idag är kopplade till Arbetsförmedlingen. Vi vill dessutom skärpa kontrollen av arbetsgivare som tar emot subventioner och stöd från Arbetsförmedlingen.
0542160909628_192
Andreas Carlson (KD)

”Fusk och utnyttjande är oacceptabelt”

 1. Er granskning har visat på hur lönebidrag och nystartsjobb kan hjälpa människor tillbaka till jobb, som annars inte hade fått chansen. Efter er granskning blir jag dock ännu mer övertygad om att Arbetsförmedlingens uppdrag behöver förändras i grunden. Fokus ska ligga på resultat, där fler i arbete är det som räknas.
 2. Människor som står långt från arbetsmarknaden har fått det svårare på grund av den ekonomiska krisen. Anställningsstöden är viktiga för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden. Men fusk och utnyttjande är helt oacceptabelt. Oseriösa företag ska inte kunna sko sig på andra människors arbetslöshet.
 3. Kristdemokraterna vill göra om systemet med Arbetsförmedlingen i grunden och låta jobbförmedlandet helt tas över av företag och ideella organisationer. Australien har infört detta och visat upp goda resultat. I vårt förslag görs Arbetsförmedlingen om till en ny myndighet vars uppgift är att sköta kontroll, sanktioner och bedöma den arbetssökandes möjligheter. Betalningen kommer först när personen fått ett långvarigt arbete, detta premierar de jobbförmedlare som lyckas hjälpa människor till arbete.
 • Tjänstgörande redaktör: Stefan Sköld, Alex Rodriguez, Mattias Kling
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lotta Folcker
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB